Privacyprotocol Cooperatieve Vereniging Marconia U.A.

Privacyprotocol Mei 2018

Privacy is een groot goed. Coöperatieve vereniging Marconia (Marconia) gebruikt uw persoonsgegevens daarom alleen om producten en diensten aan u te leveren en om met u te communiceren over die producten en diensten.

In deze privacyverklaring leggen wij uit:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen,
 • wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt,
 • waarom wij deze gegevens nodig hebben en
 • hoe wij deze gebruiken.

Marconia, gevestigd aan Marconistraat 43 in 3029 AH Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen over de privacyverklaring neemt u contact op via info@marconia.nl.

WIJ MAKEN GEBRUIK VAN DE VOLGENDE GEGEVENS

Marconia verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer (enkel voor betalingen voor onze diensten en producten)

Als coöperatie hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Dat geldt voor alle websitebezoekers, ook als zij jonger zijn dan 16 jaar. Jongeren die jonger zijn dan 16 jaar, geven we aan dat zij toestemming moeten hebben van ouders of voogd om hun gegevens achter te laten. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marconia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten: wij verwerken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om een factuur op te maken en deze naar u te sturen zodra de producten en/of diensten zijn geleverd, conform de overeenkomst.

Klantcontact en communicatie: wij gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media.

Marketing: wij willen u via e-mail op de hoogte kunnen houden van onze producten en diensten. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kun u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen om dit voor uw te doen.

Wettelijke verplichtingen: wij kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten.

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten: wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is berust op uw toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens.

Marconia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rotterdams Collectief) tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Marconia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens voor een periode van 24 maanden. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Marconia verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Wel delen wij uw persoonsgegevens met verschillende derden alléén als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marconia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Een voorbeeld hiervan is de verwerkersovereenkomst met onze accountant.

COOKIES

Marconia gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marconia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marconia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marconia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Marconia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marconia.nl.

Site by Alsjeblaft!